Hlavní strana History Zdrojové texty Nad počátky hradů české šlechty - Prameny
Nad počátky hradů české šlechty - Prameny PDF Print E-mail
Article Index
Nad počátky hradů české šlechty
Krašov
Říčany a Vimburk
Jindřichův hradec, Rýzmburk, Lichnice
Rýzmburk
Lichnice v železných horách
K typologickým a sociálním souvislostem počátků českých šlechtických hradů
Prameny
Poznámky pod čarou
All Pages
Prameny

CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. III. 1–2 (1231–1240), G. Friedrich – Z. Kristen edd., Pragae 1942–1962; IV. 1–2 (1241–1253), J. Šebánek – S. Dušková edd., Pragae 1962–1965. RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. (1253–1310), J. Emler ed., Pragae 1882.

LITERATURA

Čechura, J. 1979: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době předhusitské, Historická geografie 18, 233–305. Čihák, J. – Fritz, Z. – Miler, J. – Valenta, P. 1989: Povrchový průzkum hradu Frumštejna, Castellologica bohemica 1, 201–214. Čornej, P. 2000: Velké dějiny zemí koruny české V. (1402–1437). Praha – Litomyšl. Durdík, T. 1991: Stavební podoba jižního nároží hradu Lichnice v souvislosti s jeho počátky, Castellologica bohemica 2, 53–64.

— 1993: Středověký vývoj hradu, in: Jindřichův Hradec 1293/1993, České Budějovice, 69–83. — 1994: K interpretaci výsledků archeologického výzkumu jižního nároží hradu Lichnice, Castellologica bohemica 4, 67–74. — 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha. — 2000a: Nástin problematiky českých feudálních sídel 13. století, Castellologica bohemica 7, 17–50. — 2000b: K podobě jižního nároží a počátkům hradu Lichnice – pokračování diskuse, Castellologica bohemica 7, 395–402. — 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha. — 2003: Hrady Václava II., Zprávy památkové péče 63, 105–109. Durdík, T. – Bolina, P. 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha. Durdík, T. – Kašpar, V. 2002: Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech, Archaeologia historica 27, 79–89. Durdík, T. – Klápště, J. 1992: Dva pohledy na počátku hradu Riesenburku, Archeologické rozhledy 44, 266–276. Durdík, T. – Sušický, V. 2000: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy. Praha. Frolík, J. – Sigl, J. 1993: Zjišťovací výzkum na hradě Lichnici v roce 1991, Castellologica bohemica 3, 117–124. Gabriel, F. 2002: Quo vadis vědo o hradech?, Castellologica bohemica 8, 499–502. Hejna, A. 1982: Vizmburk – příklad hradní architektury 13. století, Památky a příroda 7, 13–21.

— 1983: Výzkum hradu Vizmburku – příspěvek ke studiu hradní architektury 13. století, in: Umění 13. století v českých zemích, Praha, 173–195. Charvátová, K. 1985: Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech, Archaeologia historica 10, 415–421.

— 1992: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250, Muzejní a vlastivědná práce 30 – Časopis Společnosti přátel starožitností 100, 73–83. — 1993: Settlement patterns within the domain of Plasy abbey, Bohemia: 1100–1400 A.D., Památky archeologické 84, 120–147. — 1995: Vývoj osídlení na panství kláštera v Teplé ve 13. století, Historická geografie 28, 71–91. Klápště, J. 2003: Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích, Archeologické rozhledy 55, 786–800. Klaus, A. 1898: Lichnice. Kutná Hora. Kočka, V. 1930: Dějiny politického okresu karlovického. Díl I. Soudní okres kralovický. Kralovice.

— 1932: Dějiny politického okresu karlovického. Díl II. Soudní okres manětínský. Kralovice. Kouřil, P. – Wihoda, M. 2002: Česká kastelologie na rozcestí?, Archaeologia historica 27, 21–35. Kubín, P. 2000: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Praha. Kubů, E. 1979: Pozemková držba kláštera kladrubského v době předhusitské (do roku 1420), Historická geografie 18, 205–232. Kuthan, J. 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely.

Vimperk. Kyncl, T. 2004: Datování dřeva z hradu Rýzmburka. Archeologické rozhledy 56, 214–217. Lehký, I. 1993: Vnější hradební okruh hradu Rýzmburk (Osek), Zprávy památkové péče 53, 234–237. Líbal, D. 1994: Osek, in: Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Sborník vydaný k 850. výročí

založení kláštera v Plasech, Praha, 62–67.

— 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha. Menclová, D. 1972: České hrady 1. Praha. Nový, R. 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha. Profous, A. 1954: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I. Praha. Profous, A. – Svoboda, J. 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV. Praha. Razím, V. 1997: K původu hradební zdi bez ochozu, Průzkumy památek IV/2, 78–88.

Razím, V. 2002: K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova. Poznámky k metodice výzkumu hradů v bývalém královském hvozdu, Archeologické rozhledy 54, 625–680.

— 2004: K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století, Archaeologia historica 29, v tisku. Razím, V. – Nachtmannová, A. 2004: Ke stavebnímu vývoji hradu Dražice, in: Svorník 2, Praha, v tisku. Sedláček, A. 1905: Hrady, zámky a tvrze království českého 13. Plzeňsko a Loketsko. Praha. — 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého 14. Litoměřicko a Žatecko. Praha. Sommer, J., G. 1838: Das Königreich Böhmen 6. Pilsner Kreis. Prag. Šebánek, J. – Dušková, S. 1963: Listina v českém státě doby Václava I. (u nižších feudálů a měst). Rozpravy ČSAV – řada společenských věd 73, č. 10. Praha. Škabrada, J. 2003: Konstrukce historických staveb. Praha. Šusta, J. 1935: Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. České dějiny II/1. Praha. Trnka, G. 1913: Říčany v minulosti i přítomnosti. Říčany. Urban, J. 2003: Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha. Vaníček, V. 2000: Velké dějiny zemí koruny české II. (1197–1250). Praha – Litomyšl.

— 2002a: Velké dějiny zemí koruny české III. (1250–1310). Praha – Litomyšl. — 2002b: „Právo na hrad“ a hradní regál – hodnocení souvislostí revindikačních sporů ve 13. století v českých a alpských zemích, in: M. Antoniewicz red., Zamki i przestrzeń spoleczna w Europie środkowej i wschodniej, Warszawa, 24–50. Varhaník, J. 2002: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi, Archaeologia historica 27, Brno, 125–138. Velímský, T. 2002: Hrabišici. Páni z Rýzmburka. Praha. Wihoda, M. 2001: Recenze Tomáš Durdík – Pavel Bolina: Středověké hrady v Čechách a na Moravě, Praha

2001, Archeologické rozhledy 53, 654–657. Žemlička, J. 1998: Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského (K otázce fyzické kontinuity české šlechty), Západočeský historický sborník 4, 5–39.

— 2002: Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společnosti. Praha. Über die Anfänge der Burgen des böhmischen Adels

 Last Updated on Wednesday, 23 February 2011 09:06
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.